Jeśli używamy CONCAT_WS(' ',pole1,pole2,pole3) i jedno z pól jest puste, ale nie jest NULL, otrzymamy zwielokrotniony separator.

Na przykład:

Jan[spacja][spacja][spacja]Nowak[spacja]III. 

Aby być pewnym że otrzymamy tylko jeden separator należy użyć:

CONCAT_WS(' ', NULLIF(pole1, ''), NULLIF(pole2, ''), NULLIF(pole3, ''));