WCAG 2.0

Około 1/7 światowej populacji jest dotknięta różnymi rodzajami niepełnosprawności. Coraz większa ich liczba aktywnie korzysta z internetu. Co prawda wprost żadne przepisy prost nie nakazują pisać stron dostępnych dla wszystkich, jednak niewielkim nakładem pracy można taki efekt osiągnąć. Każdy developer powinien się choć pobieżnie zapoznać z Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie. Jest to dokument zawierający wskazówki dotyczące budowania serwisów i aplikacji internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników internetu.

Czytaj więcej →

Symfony2 – ParamConverter i MongoDB ODM

W symfony2 aby adnotacje Param Converte-a działały z MongoBD musimy zarejestrować serwis który włączy ODM registry manager. Rejestrujemy następujący serwis:

doctrine_mongo_db_param_converter:
  class: Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Request\ParamConverter\DoctrineParamConverter
  arguments: [@doctrine_mongodb]
  tags:
   - { name: request.param_converter }

Usuwanie pliku z repozytorium Git

Usunięcie pliku z repozytorium git-a bez usuwania go z systemu plików

git rm --cached mylogfile.log

Dla katalogu:

git rm --cached -r mydirectory

Zmienna w szablonach Twig

Dobrą praktyką jest wynosznie do konfiguracji wszystkich ustawień, np: Google Analytics Tracking Code czy Facebook App Id. W szczególności tych, które różnią się dla poszczególnych środowisk (dev, stage, test, master).

Pierwszym sposobem jest umieszczenie ustawień w plikach konfiguracyjnych dla poszczególnych środowisk.

# app/config/config_dev.yml
twig:
  # ...
  globals:
    fb_app_id: 5848XXXXXXX3554

Teraz zmienna fb_app_id będzie dostępna we wszystkich szablonach.

Drugim rozwiązaniem jest umieszczenie parametru w pliku parameters.yml

# app/config/parameters.yml
parameters:
  fb_app_id: 5848XXXXXXX3554

i odwołanie się do niego w odpowiednim pliku konfiguracyjnym

# app/config/config_dev.yml
twig:
  globals:
    ga_tracking: "%fb_app_id%"

Dzięki takiemu podejściu możemy użyć parametru w kontrolerze, korzystając z kontenera zależności.

$this->container->getParameter('fb_app_id');

Zawijanie wierszy w PhpStorm

Aby włączyć zawijanie wierszy dla wszystkich plików wchodzimy do:
File -> Settings -> Editor -> Use soft wraps in editor.
Możemy również włączyć opcję zawijania gdy osiągniemy prawy margines. To ustawienie spowoduje przenisienie kursora do nowej lini w trakcie pisania.
File -> Settings -> Code Style -> General -> Wrap when typing reaches right margin